نقاط رنگی روی لاستیک چه معنایی دارند؟

نقاط رنگی روی لاستیک چه معنایی دارند؟

تابحال به نقاط رنگی زرد و قرمز روی لاستیک توجه کرده اید، این نقاط توسط تولیدکننده لاستیک برای دستیابی به بهترین حالت بالانس لاستیک بر روی رینگ تعبیه شده است که متاسفانه مراکز تعویض لاستیک در هنگام تعویض به این نقاط توجه نمیکنند و فقط با استفاده از سرب لاستیک را بالانس میکنند در صورتی که با رعایت این نکته تا حدود زیادی نیاز به بالانس با کمک دستگاه نخواهید داشت ( در صورتی که رینگ کاملا سالم باشد و هیچگونه شکستگی یا نقطه جوشکاری و یا زنگ زدگی نداشته باشد )

 نقاط رنگی روی دیواره لاستیک      نقطه رنگی قرمز روی دیواره لاستیک

معنی رنگ ها :

رنگ زرد : این رنگ بیانگر سبکترین نقطه لاستیک از نظر سازنده تایر است که باید با سنگین ترین نقطه رینگ یعنی با محل قرار گیری والو ( والف ) مماس شود تا توازن ایجاد شود تصویر شماره 1

رنگ قرمز : این رنگ در صورتی کاربرد دارد که بر روی رینگ هم علامت یا نقاط رنگی وجود داشته باشد، در این صورت به نقطه ی زرد رنگ روی تایر توجه نکنید زیرا سازنده رینگ با مشخص کردن آن نقطه سنگین ترین محل رینگ را مشخص کرده که باید با نقطه قرمز رنگ مماس شود تصویر شماره 2

این دو راه کاملا مجزا از هم می باشد و ممکن است بر روی لاستیک هیچکدام از رنگ ها و یا یکی از این دو رنگ یا هر دو رنگ درج شده باشد که بستگی به سازنده تایر دارد

نظرات بازدیدکنندگان