استانداردهای درجه بندی یکنواخت کیفی لاستیک چیست؟

استانداردهای درجه بندی یکنواخت کیفی لاستیک چیست؟

استانداردهای درجه بندی یکنواخت کیفی لاستیک خودرو

استانداردهای درجه بندی یکنواخت کیفی تایر (UTQG) با فراهم آوری اطلاعاتی در خصوص کارایی لاستیک، ساییدگی آج، اصطکاک با سطح زمین، ترمزگیری در سطح خیس ( مسیر مستقیم ) و مقاومت دمایی، در انتخاب آگاهانه ی خرید لاستیک خودرو سواری به شما کمک می کند. همه ی لاستیک های خودروهای سواری باید علاوه بر داشتن این درجه بندی ها، با الزامات کشوری نیز منطبق باشد.

Treadwear : شاخص سایش آج

درجه ساییده شدن آج، یک درجه ی مقایسه ای مبتنی بر نرخ ساییدگی لاستیک است، زمانی که در شرایط تحت کنترل و در یک دوره ی آزمون مشخص شده قانونی، آزمایش شده باشد. برای مثال، سایش یک لاستیک با درجه سایش 150، معادل 1/5 برابر لاستیکی است که بر اساس آزمون طبق استاندارد قانونی، درجه بندی سایش آن 100 بوده است. هرچند کارایی نسبی لاستیک ها به شرایط واقعی مصرف آنها بستگی دارد، با این حال این کارایی بطور محسوس از وضعیت عملکرد واقعی آن به دلایلی مانند تغییر در عادت رانندگی، کیفیت سرویس و نگهداری لاستیک و تفاوت در ویژگی های جاده و آب و هوا، تاثیر می پذیرد و منحرف می شود.

Traction : شاخص چسبندگی ( اصطکاک )

درجه بندی قابلیت اصطکاک لاستیک با سطح جاده، به ترتیب از بیشترین تا کمترین، نمادهای C،B،A،AA نشان داده می شود. این درجه ها توانایی توقف تایر در سطح خیس را که تحت شرایط کنترل شده روی سطوح تست آسفالتی و بتنی با مشخصات تعیین شده ی قانونی اندازه گیری می شود، نشان می دهند.

نکته: درجه ی اصطکاک مشخص و حک شده روی لاستیک، مبتنی بر آزمون های اصطکاک ترمزگیری در مسیر مستقیم و بدون شتاب گیری، دور زدن، آب پیمایش یا ویژگی های حداکثر اصطکاک تعیین شده است

Temperature : شاخص مقاومت دما ( حرارت زایی )

درجه های A ( بالاترین ) C،B بیانگر مقاومت یک لاستیک نسبت به تولید حرارت و قابلیت لاستیک در از دست دادن حرارت است. این درجه ها هنگامی که لاستیک در شرایط آزمایشگاهی آزمایش شده باشد، تعیین می گردد. دمای بالای ایجاد شده می تواند موجب فساد مواد سازنده ی لاستیک و کاهش عمر آن شود، هم چنین دمای زیاد می تواند منجربه خرابی و ترکیدگی ناگهانی لاستیک گردد. درجه C با سطحی از عملکرد مطابقت می کند که کلیه ی تایرهای خودرو سواری، استاندارد ایمنی خودرو فدرال موتور شماره 109 آمریکا را برآورده سازد. درجه های B،A بیانگر سطوح بالاتری از عملکرد روی چرخ تست آزمایشگاهی و بیش از حداقل های تعیین شده در چارچوب الزام قانونی است (لاستیک های با این درجه گرمایی هنگام حرکت خنک تر کار می کند).

نکته: درجه بندی دما برای تایری که طبق استاندارد باد شده و زیادتر از حد مجاز بارگذاری نشده باشد، تعیین و منتشر شده است. بدیهی است سرعت بالا، کم بادی یا بارگذاری زیاد، هر یک به صورت جداگانه یا ترکیبی، می توانند موجب تشدید گرمازایی لاستیک و بروز امکان خرابی و ترکیدگی در لاستیک گردند

نظرات بازدیدکنندگان